Selecció de professorat de català (Institut Ramon Llull)

L'Institut Ramon Llull promou l'ensenyament de la llengua, la literatura i la cultura catalanes a les universitats i altres centres d'estudis superiors. D'acord amb aquest objectiu, l'Institut organitza anualment convocatòries de selecció de professorat d'estudis catalans a les universitats amb les quals col·labora per cobrir les vacants i garantir d'aquesta manera la continuïtat de la docència.

Enllaç a la convocatòria

REQUISITS

a) Estar en possessió del títol de llicenciatura, grau, màster, o doctorat, preferentment en l’àmbit de la filologia catalana, o bé aportar el comprovant de sol·licitud d’expedició del títol corresponent.

b) Estar en possessió del Certificat de nivell superior de català o equivalent.

c) Acreditar coneixements de l'idioma oficial del país de destinació o d’un altre idioma que s’hi utilitzi habitualment a la universitat, d’acord amb les informacions facilitades per les universitats, que figuren a la pàgina web de l’Institut Ramon Llull 

d) Haver obtingut la titulació requerida en un termini no superior a 15 anys a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

e) No haver estat seleccionat per impartir docència d’estudis catalans en més d’una convocatòria de selecció de professorat de l’Institut Ramon Llull. 

f) No patir cap malaltia ni impediment per al desenvolupament de les funcions que requereix aquesta convocatòria.

 

Les persones aspirants han d’adreçar una sol·licitud al/a la director/a de l’Institut Ramon Llull d’acord amb el model disponible a la seu electrònica de l’Institut. En aquesta sol·licitud hauran d’indicar el nom i l’adreça electrònica d’un/a professor/a d’una universitat en la qual hagin cursat estudis, el/la qual els haurà d’emetre un informe respecte a la seva idoneïtat per exercir com a professor d’estudis catalans a l’exterior.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.