Gramática, pragmática e interacción multimodal (GRAMPINT)

Investigador principal: 
Lluís Payrató
Codi de Referència: 
FFI2014-56258-P

Maria Josep Cuenca, Maria Josep Marín, Josep Ribera.

Any d'inici: 
dijous, 1 gener, 2015
Any de finalització: 
diumenge, 31 desembre, 2017

El projecte GRAMPINT investiga l’ús i el desplegament dels mecanismes gramaticals de la llengua en la interacció comunicativa i en funció de (1) les estratègies pragmàtiques que es poden associar a l’estructuració i la focalització de la informació (2) les estructures i tipus de seqüències discursives segons canals i gèneres (orals o escrites; monologals o dialogals; narratives, instructives o argumentatives) i (3) els diversos estils discursius dels parlants. El projecte pressuposa, en primer lloc, que l’acció comunicativa humana se sincronitza en tres eixos: verbal, prosòdic (o paralingüístic vocal) i cinèsic (gestual); i, en segon lloc, que aquesta sincronització es duu a terme amb diferències o matisos segons el context funcional (situacional), segons la naturalesa i intencionalitat de cada acte comunicatiu i segons els estils discursius dels interlocutors.