Anna Pineda

Investigadora Ramón y Cajal
93 403 56 16
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.14
Hores de visita

Q1 Dc. 11 - 12 h

Q2 Hores convingudes per correu electrònic

Web: www.annapineda.cat

Curriculum vitae: consulteu-lo aquí.

Barcelona, 1987. Llicenciada en Filologia Catalana amb Premi Extraordinari (2009) per la Universitat de Barcelona, màster en Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes (2010) per la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, i doctora en Ciència Cognitiva i Llenguatge (2014) amb Premi Extraordinari per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una tesi doctoral sobre la variació sintàctica del català, les llengües romàniques en general i el basc, titulada Les fronteres de la (in)transitivitat. Estudi dels aplicatius en llengües romàniques i basc, que va obtenir el Premi Cum Laude a la millor tesi en Humanitats escrita i defensada en català.

La seva tasca investigadora se centra en la variació sintàctica del català i de les llengües d'Europa, tant des d'un punt de vista sincrònic com diacrònic. Com a docent, ha impartit un ampli ventall d'assignatures relacionades amb la llengua i la lingüística catalanes en diverses facultats i universitats.

Ha estat investigadora predoctoral i postdoctoral en universitats d’arreu d’Europa, gràcies a nombrosos contractes de recerca competitius:

 • Professora i investigadora a la Universitat Autònoma de Barcelona. FPU-Formació de Professorat Universitari (Govern d'Espanya), 2010-2014.
 • Investigadora al Centre National de la Recherche Scientifique (França) i a la University of Cambridge (Regne Unit). Beatriu de Pinós (Generalitat de Catalunya), 2016 i 2017.
 • Professora i investigadora a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Juan de la Cierva-incorporació (Govern d'Espanya), 2018 i 2019.
 • Investigadora a Sorbonne Université (París, França), 2020 i 2021.
 • Investigadora a Universität zu Köln (Alemanya). Humboldt Fellowship for Experienced Researchers (Fundació Humboldt, Govern d’Alemanya), 2021 i 2022.
 • Professora i investigadora a la Universitat de Barcelona. María Zambrano (Govern d’Espanya), 2022 i 2023.
 • Professora i investigadora a la Universitat de Barcelona. Ramón y Cajal (Govern d’Espanya), 2023 en endavant.

També ha fet estades de recerca predoctorals i postdoctorals (amb finançament públic) a: University of Birmingham (2018), University of Cambridge (2017), Goethe-Universität Frankfurt am Main (2015), Centre National de Recherche Scientifique - Centre de recherche sur la langue et les textes basques IKER (CNRS-IKER) (2013), KU Leuven (2012).

Ha publicat en les principals revistes internacionals i nacionals de l'àmbit de la lingüística, tals com Syntax, Probus, Glossa: A Journal of General Linguistics, Linguistic Variation, Catalan Journal of Linguistics, Journal of Historical Syntax, Llengua & Literatura, Caplletra o Treballs de Sociolingüística Catalana, entre d'altres. Així mateix, ha publicat els resultats de la seva recerca en les editorials de més prestigi, tals com Cambridge University Press, Oxford University Press, John Benjamins, Brill, Gruyter, Language Science Press, entre d'altres. També actua regularment com a revisora/avaluadora per a les principals revistes i editorials del camp.

Pel que fa a la difusió de la recerca, participa amb constància en els principals congressos internacionals de l'àmbit de la lingüística, com ara Going Romance, Linguistics Symposium on Romance Languages (LSRL), Cambridge Comparative Syntax, Colloquim of Generative Grammar, Annual Meeting of the Linguistic Society of America, Societas Linguistica Europaea (SLE), etc. També ha estat ponent invitada en diversos esdeveniments internacionals arreu d'Europa, i ha organitzat congressos i workshops internacionals a Barcelona, Cambridge, Tallinn, Colònia...

Actualment, té col·laboracions actives amb investigadors d'universitats d'arreu del món, principalment a Cambridge, Oxford, Newcastle, Birmingham, el País Basc, Deusto, Modena e Reggio Emilia, Palermo, València, Zuric i Nova York.

Aquestes són algunes de les seves publicacions més recents. Podeu consultar-ne la llista íntegra aquí.

 

Articles en revistes internacionals amb revisió per parells

 • Pineda, A. & M. Sheehan (en premsa): ‘Restructuring and causatives in Catalan’, Catalan Journal of Linguistics.
 • Pineda, A. & M. Sheehan (en premsa): ‘A Cyclic Agree account of the Romance faire-infinitive: new evidence from Catalan’, Syntax.
 • Odria, A. & A. Pineda (en premsa): ‘Osagarrien Markapen Bereizgarria hizkuntza ukipenaren argitan: euskararen, katalanaren eta gaztelaniaren arteko konparazioa’. Lapurdum, Euskal ikerketen aldizkaria / Revue d'études basques / Revista de estudios vascos. / Basque studies review.
 • Pineda, A. (en premsa): L'acusatiu preposicional en català: d'on venim i cap a on anem? Caplletra. Revista Internacional de Filologia.
 • Pineda, A. (en premsa): L'acusatiu preposicional en català: història, controvèrsia i ús. Llengua & Literatura.
 • Irimia, M. & A. Pineda (2022): ‘Differential object marking in Catalan: descriptive and theoretical aspects’, Linguistic Variation, 22(2), 325–385.
 • Irimia, M. & A. Pineda (2021): ‘On the setting of scales in the diachrony of Differential Object Marking’, Journal of Historical Syntax, 5, article 8, 1-41.
 • Pineda, A. & A. Odria (2021): ‘Estudi comparatiu del marcatge diferencial d’objecte en situacions de contacte lingüístic (català-espanyol i basc-espanyol)’. Treballs de Sociolingüística Catalana, 31 (núm. especial: L’estandardologia comparada: teoria i pràctica), 47-62.
 • Acedo-Matellán, V., T. Biberauer, J. Mateu & A. Pineda (ed.) (2021): ‘Into adpositions: new formal perspectives on the structure of the PP and its variation’. Linguistic Variation, 21(1), 1-11.
 • Pineda, A. & A. Berro (2020): ‘Hybrid intransitives in Basque’. Glossa: A Journal of General Linguistics, 5(1), 22, 1-28.
 • Pineda, A. (2020): ‘Double object constructions in Romance: the common denominator’. Syntax, 23(3), 203-240.
 • Pineda, A. (2020): ‘From Dative to Accusative. An Ongoing Syntactic Change in Romance’. Probus. International Journal of Romance Linguistics, 32(1), 129-173.
 • Pineda, A. (2020). ‘Surgimiento y expansión del marcado diferencial de objeto en la diacronía del catalán’. Scriptum digital. Revista de corpus diacrónicos y edición digital en lenguas iberorrománicas, 9, 117-144.
 • Pineda, A. (2019): ‘The role of dative clitic doubling in Romance ditransitives. What non-agreeing dative clitics can tell us about it’, Revue Roumaine de Linguistique, LXIV, 4, 387-408.
 • Irimia, M. & A. Pineda (2019): ‘Differential objects and datives. A homogenous class?’, Lingvisticae Investigationes, 42(1), 1-7.
 • Pineda, A. (2019): ‘Aspectes de la transitivitat en els inicis del català modern’, Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 66, 207-236.
 • Pineda, A. (2018): ‘Li-per-els[i] o la despronominalització del clític datiu en català: un fenomen incipient’, Quaderns de Filologia-Estudis lingüístics, 23 (núm. especial: «Els mecanismes de referència en la interfície gramàtica-discurs. Cohesió, coherència i cognició»), 247-281.
 • Pineda, A. (2018): ‘Acostament al marcatge diferencial d'objecte als inicis del català modern’, eHumanista/IVITRA 14 (núm. especial: Gramàtica del Català Modern (1601-1833)), 570-596.
 • Llop, A. & A. Pineda (2018): ‘Syntactic Microvariation in Catalan. The Microvariació.cat initiative’, Revue Roumaine de Linguistique, LXIII, 3, 271-280.
 • Lamiroy, B. & A. Pineda (2017): ‘Grammaticalization across Romance languages and the pace of language change. The position of Catalan’, Lingvisticae Investigationes, 40 (2), 304-331.
 • Pineda, A. & C. Royo (2017): ‘Differential indirect object marking in Romance (and how to get rid of it)’, Revue Roumaine de Linguistique, LXII, 4 (núm. especial: Differential Object Marking in Romance: some more pieces of the puzzle), 445-462.

Llibres

 • Pineda, A. (2020). Pompeu Fabra. Obres completes. Índexs. Complecions, addicions i esmenes, vol. 10 [dir. J. Mir & J. Solà]. Barcelona, València, Palma: Institut d’Estudis Catalans, Edicions 62, Edicions 3i4, Editorial Moll.
 • Pineda, A. (2016): Les fronteres de la (in)transitivitat. Estudi dels aplicatius en llengües romàniques i basc [versió revisada i publicada de la tesi doctoral]. Barcelona: Institut d'Estudis Món Juïc. Col·lecció Cum Laude, 6.
 • Fernández, B. [autora] & Pineda, A. [adaptadora i recreadora del text per al públic catalanoparlant] (2016): Basc per a catalanoparlants (O de com dues llengües tan diferents s'assemblen tant). Barcelona: Voliana. 

Llibres editats

 • Corr, A. & A. Pineda (en premsa): Theoretical Linguistics in the Pre-University Classroom. Oxford: Oxford University Press. Proceedings of The British Academy.
 • Pineda, A. (editora principal) & J. Mateu (ed.) (2020): Dative constructions in Romance and beyond. Berlin: Language Science Press. Open Generative Syntax Series. 418 p.

Publicacions