Centre de Documentació Ramon Llull

Director
Albert Soler Llopart

El Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona té com a objectius:

  • La promoció de la recerca especialitzada sobre Ramon Llull i el lul·lisme i els seus contextos cultural i científic i
  • la difusió, la promoció i la gestió dels estudis lul·lians, en particular, i de la literatura catalana medieval, en general.

Treballa en tres àmbits principals de recerca:

  • la documentació i la bibliografia,
  • l’edició i el tractament informatitzat de textos catalans medievals,
  • els estudis sobre Ramon Llull i el seu context i la difusió dels estudis lul·lians

El Centre de Documentació Ramon Llull té la finalitat de custodiar, ampliar i difondre tres grans fons bibliogràfics i digitals:

  • El que prové del llegat del prof. Anthony Bonner a la Universitat de Barcelona i que ha donat lloc a la Base de Dades Ramon Llull
  • El que prové de l'antic Servei Tractament Informatitzat de Textos Catalans (STITC) de la Facultat de Filologia i que ha donat lloc al Diccionari del Català Antic.
  • El que correspon a la línia de recerca Sciència.cat i que origina la base de dades Sciència.cat DB.