Grup d'Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs

Investigador principal
Núria Alturo

El Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrEPAD) és un equip de treball interuniversitari (Universitat de Barcelona, Universitat de València) integrat en el Grup d’Estudi de la Variació (GEV) (grup de recerca consolidat des de 1995), del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. La recerca del grup se centra en l’anàlisi dels aspectes verbals i no verbals de la variació funcional, especialment en la llengua oral.